Трудовое право

Роз'яснення деяких питань трудового законодавства

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 13.05.2010 р. N 140/13/116-10

Про роз'яснення деяких питань законодавства

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і в межах компетенції повідомляється.

Грошова компенсація працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 24.06.2011 р. N 208/13/116-11

Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист і в межах компетенції повідомляється.

Трудове право України Навчальний посібник

Трудове право України Навчальний посібник / За ред П Д Пилипенка — К Істина, 2005 — 208 с Посібник підготовлено на основі програми курсу "Трудове право України" з метою сприяння студентам вищих навчальних закладів у підготовці до складання Іспитів з трудового права. Виклад матеріалу в посібнику подається у формі відповідей на окремі запитання, які зазвичай виносяться на Іспити Така структура навчального посібника є найбільш прийнятною для додаткового повторення отриманих під час навчального семестру знань, їх узагальнення та систематизації І складання Іспиту. Посібник може бути корисним також аспірантам, викладачам, практичним працівникам та всім Іншим особам, які бажають отримати знання з трудового права.

Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие

Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие / Под. ред. В.В. Жерипко і.і. .- X.: Одиссейы, 2000. 624с В учебном пособии освещены вопросы в соответствии с программой для юридических высших заведений. Руководство пособием обеспечен получение студентами знаний на уровне государстве стандарта. В пособии содержатся ответы на вопросы общий и особенной частей трудового права. Значительное внимание уделено предмету, методу, источникам; все институты особенной части трудового права. Особое внмание уделено таким субъектам трудового права, кик профсоюзы и трудовые коллективы.

Венедиктова В.М. Правове регулювання неповного робочого часу в умовах ринкової економіки

Венедиктова В.М. Правове регулювання неповного робочого часу в умовах ринкової економіки: Науково-практичний посібник. – Хар-ків: Ун-т внутр. справ, В посібнику з урахуванням чинного законодавства та нових економічних методів господарювання розглянуті питання щодо визначення нормальної тривалості робочого часу та правового регулювання неповного робочого часу в умовах становлення ринкової економіки, а також надані теоретичні та практичні рекомендації щодо його раціонального використання. Для викладачів, курсантів та слухачів вищих учбових закладів МВС України.

Іншин М.І. Правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ України

Іншин М.І. Правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ України: Навчально-практичний посібник / За ред. д-ра юрид. на-ук, пр У посібнику викладені положення, пов‘язані з вивченням стану вивільнення працівників ОВС України із застосуванням традиційних і нетрадиційних методів проведення скорочення штату в органах, структурах та підрозділах і впровадженням технологій їх використання. На основі аналізу практичного досвіду щодо вивільнення працівників системи органів МВС України пропонується найбільш ефективні заходи його проведення, пропозиції по удосконаленню чинного загального і спеціального законодавств.Для курсантів і слухачів відомчих вищих закладів освіти. Фахівців, які досліджують проблеми і питання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, практичних працівників, а також керівників органів, структур та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. - X.: Одиссейы, 2000. Учебник написан на основе действующего законодательства о социальном обеспечении и перспективах его реформирования, в нем учтены теоретические положения развивающейся отрасли права социального обеспечения. Главное внимание уделяется изложению материала, знание которого необходимо для осуществления государственной функции социальной защиты населения. Система изложения материала построена в соответствии с учебной программой таким образом, чтобы по возможности охватить институты общей и особенной части права социального обеспечения. В учебнике освещаются вопросы осуществления и защиты права на пенсию, раскрывается содержание субъективных прав граждан на отдельные виды обеспечения.