Административное право

Зміни у Кодексі України про адміністративні правопорушення

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Административное право Украины. Учебник

В учебнике «Административное право Украины», который включает Общую и Особенную части, изложены основные теоретические положения административного права с учетом научных достижений в данной области, изменения действующего законодательства, а также перспективы его дальнейшего развития в соответствии с требованиями административно-правовой реформы. Учебник предназначен для студентов, слушателей, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.

Адміністративна діяльність. Навчальний посібник

У посібнику на підставі чинного законодавства розкриваються основні організаційно-правові засади органів внутрішніх справ, принципи, завдання, функції, форми і методи, права та обов'язки їх діяльності. Висвітлюються основні юридичні поняття і норми в сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями. Розраховано на курсантів та студентів навчальних закладів МВС України, а також можуть бути використані практичними працівниками правоохоронних органів.

Опорний конспект з курсу “Адміністративне право України”

Правові норми регулюють відношення людини з людиною, з асоціаціями індивідів, державою. її інститутами. Адміністративно-правова норма є правилом поведінки, що встановлюється відповідними державними органами і забезпечується санкцією, організованим захистом збоку держави.

Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності проблеми розвитку

Монографія присвячена одному Із основних інститутів адміністративного права — Інституту адміністративної відповідальності. Розглядається Історія його розвитку та сучасний стан. Основна увага приділяється найбільш актуальним проблемам адміністративної відповідальності, зокрема відповідальності юридичних осіб. її підставам. принципам і функціям. Для науковців, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.

Основи адміністративного менеджменту

Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування. Для студентів та аспірантів, які вивчають адміністративний менеджмент, керівників державних адміністрацій, державних організацій різних рівнів.

Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків)

У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративної відповідальності, наводяться відомості про склад адміністративного проступку, адміністративні стягнення, порядок їх накладення, характеристику адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного законодавства України станом на 1 серпня 2002 року, а також окремих положень концепцій адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права України. Призначений допомогти курсантам, слухачам і студентам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, працівникам правоохоронних органів в оволодінні навчальною дисципліною "Адміністративна відповідальність".

Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий

В учебном пособии рассматривается механизм исполнения постановлений о наложении административных взысканий, процессуальный статус участников этой стадии производства по делам об административных правонарушениях. Рассчитано на студентов юридических учебных заведений, работников правоохранительных органов.