Другая правовая литература

Правові засади діяльності журналістів в Україні

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ від 04.10.2011 р.

Правові засади діяльності журналістів в Україні

Легалізація офіційних іноземних документів

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 16.06.2006 р. N 51/16-2216

Щодо легалізації офіційних іноземних документів

Шановний Сергію Львовичу!

В Міністерстві закордонних справ розглянуто Ваше звернення N 13/71-81 від 30.05.2006 року та у відповідь повідомляємо таке.

Про порядок знищення печаток та штампів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ від 18.07.2011 р. N 5916

Департаменту профілактики правопорушень МВС України
вул. Богомольця, 10
м. Київ, 01024

ПАТ "БАНК ФОРУМ"
бульвар Верховної Ради, 7
м. Київ, 02100

Відповідальність медичних працівників - лист Міністерства Юстиції України від 20.06.2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО, ТРУДОВОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЛИСТ

від 20.06.2011 р.

Відповідальність медичних працівників

Сучасні правові системи світу

Історичний хід розвитку людства, необхідність вирішення загальнолюдських проблем, процеси глобалізації та регіоналізації викликали потребу переходу до якісно нової інфраструктури світопорядку, посилили інтеграційні процеси у різних сферах соціального життя, в тому числі – правовій. Усе це визначило особливу роль міжнародних, зокрема міждержавних, організацій у структуруванні сучасного соціального простору. Світове співтовариство та держави все більше визнають, що важливе значення для зближення національних правових систем особливо у межах міждержавних об’єднань мають загальноправові (загальнолюдські) принципи, завдяки яким відбувається поступальний правовий розвиток людства на даному етапі.

Нотариат и нотариальный процесс

В учебнике излагается курс нотариата и нотариального процесса. Рассмотрены понятия нотариата и нотариального процесса, его принципы, порядок совершения отдельных нотариальных действий. Особое значение имеет изучение возникновения нотариата в Западной Европе, представляющего в настоящее время его классическую модель.

Деньги и кредит

«Деньги и кредит» - теоретический курс, состоящий из трех блоков: денежного, кредитного и банковского. Изучение общетеоретических вопросов необходимо для решения конкретных проблем развития денежно-кредитной системы страны в современных условиях, а также для более полного усвоения студентами курса «Банковские операции» и других кредитных курсов, которые выступают логическим продолжением данного. Задача настоящего учебника - помочь слушателям, студентам и курсантам овладеть теорией денежного обращения, а также приобрести практические умения, необходимые в работе по организации денежного обращения и контроля за правильностью его осуществления.

Юридическая деонтология. Учебник

Изложен оптимальный свод правил, которыми должен овладеть и руководствоваться юрист, кодекс его профессионального поведения как специалиста. Раскрываются требования к культуре работника юридического труда в области: психологии, права, политики, эстетики и этики. Дается характеристика профессиограм юридических профессий. Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений и факультетов, а также работников юридического труда.