Земельное право

Земельное право: элементарный курс. Краснова И. О.

Земельные отношения в жизни современного российского общества занимают особо заметное место. За короткий срок благодаря земельной реформе миллионы граждан стали собственниками земельных участков, иногда не до конца ощутив все юридические последствия такой метаморфозы. Осторожными, но уверенными шагами идет формирование рынка земли. Некогда неискушенные в рыночных отношениях граждане набирают опыт в совершении сложных по юридической технике и бюрократическим процедурам земельно-правовых сделок. Настоящие революционные события происходят в земельном законодательстве.

Аграрне право України

Україна - велика аграрно-промислова держава. Вона має сприятливі природнокліматичні умови, достатні виробничо-господарські потужності та продуктивні сили для інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва. Конституція України визнала землю об’єктом права власності Українського народу. Колективно-кооперативні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, спілки селян, селянські (фермерські) і приватні підсобні господарства селян стали субєктами права власності на землю сільськогосподарського призначення.

Екологiчне право України

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з екологічного права і складається з двох частин — Загальної і Особливої. До складу Загальної частини включені теми, присвячені предмету, методу, джерелам. принципам та системі даної галузі права. Крім того, тут знайшли відображення принципові положення, що стосуються права власності на природні ресурси, права природокорисгування, правового забезпечення екологічної безпеки, еколого-економічного механізму, екологічних прав і обов'язків, відповідальності за порушення екологічного законодавства. Основу Особливої частини складають теми, присвячені висвітленю специфіки окремих видів права природокорисгування. відтворення природних ресурсів та охорони довкілля. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних зак-працівників.

Екологiчне право

У курсi лекцiй розкриваються методологiчнi та науковi засади екологiчного права, висвiтлюються питання предмета, джерел та системи цiєї галузi права, розкриваються екологiчнi права та обов'язки громадян, гарантiє єх реалiзацiє та захисту, розкриваються особливостi права власностi на природнi ресурси та права природокористування, правового механiзму забезпечення екологiчноє безпеки, правових форм екологiчноє експертизи, системи органiв i функцiй управлiння в галузi екологiє, економiко-правового механiзму та юридичноє вiдповiдальностi за екологiчнi правопорушення. Для студентiв юридичних вузiв i факультетiв, викладачiв, наукових працiвникiв.