Щодо здійснення касових операцій банками в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ від 04.08.2011 р. N 11-227/3469-9226

Щодо здійснення касових операцій банками в Україні

Національний банк України розглянув Ваш лист [...] щодо надання роз'яснень стосовно здійснення банками в Україні окремих касових операцій, і повідомляє таке.

1. Щодо правомірності зняття готівки з карткового рахунку в касі банку довіреною особою без застосування платіжної картки на підставі довіреності та у зв'язку з цим необхідності оформлення картки із зразками підписів.

Відповідно до частини 1 статті 237 та частини 1 статті 238 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Згідно з частиною 3 статті 244 Кодексу довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Згідно з пунктом 7.1 глави 7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція), видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Пунктом 8.1 глави 8 Інструкції визначено, що банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, у порядку, установленому Інструкцією для відкриття поточних рахунків, з урахуванням визначених Інструкцією особливостей.

Подання картки із зразками підписів є обов'язковим у разі здійснення видаткових операцій за таким рахунком з використанням документів на переказ та спеціальних платіжних засобів або коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або внутрішніми положеннями банку. В інших випадках як зразок підпису використовується підпис клієнта, зазначений у договорі, та операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює.

Відповідно до пункту 1.4 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 N 223, довірена особа користувача платіжних послуг - фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням спеціального платіжного засобу за рахунком користувача.

Отже, довірена особа користувача платіжних послуг має право здійснювати видаткові операції (зняття) з карткового рахунку без застосування спеціального платіжного засобу з використанням документів на переказ на підставі довіреності. У такому випадку обов'язкове оформлення картки із зразами підписів довірених осіб.

2. Щодо використання паспорта для виїзду за кордон при здійсненні банківських операцій.

Згідно з вимогами Постанови Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (у редакції Постанови ВР України від 23.02.2007 N 719-V) (далі - Положення), паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт громадянина України дійсний для здійснення банківських операцій та укладання цивільно-правових угод (пункт 1 розділу I Положення). Документом, що замінює паспорт громадянина України, є тимчасове посвідчення, форма якого та порядок видачі встановлюється Міністерством внутрішніх справ України (пункт 19 розділу II Положення).

Відповідно до вищезазначеного, Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України 01.06.2011 N 174, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (далі - Інструкція N 174), визначено зазначення у грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам'ятних монет, даних паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює: найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала (п. 1.3 глава 1 розділ IV Інструкції N 174).

Крім того, статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів відповідно до законодавства України.

Так, частиною 11 статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" визначено, що для ідентифікації фізичних осіб банки мають зазначати інформацію про клієнта на підставі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).

Отже, саме паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні для ідентифікації клієнта відомості.

Законодавство України не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов'язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів. Тому, банк вправі самостійно вирішувати перелік офіційних документів клієнта, на підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити необхідні відомості, що вимагаються при заповненні касових документів.

Що стосується посилання у Вашому листі на Закон України "Про нотаріат", то зазначаємо, що цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні та вчинення нотаріальних дій в Україні під час укладання правочинів.

3. Щодо використання довіреності при здійсненні переказу готівки через касу банку.

Статтею 245 Кодексу передбачено використання довіреності для одержання заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, яка видається у порядку, встановленому законодавством України.

Здійснення будь-яких касових операцій по внесенню готівки для її переказу через касу банку не потребує наявності довіреності. У випадку здійснення переказу готівки особою, яка не є платником, у реквізиті "платник" має зазначатися прізвище, ім'я та по батькові особи, яка є платником за касовим документом, а не особи, яка безпосередньо вносить готівку до каси банку.

Документи на переказ готівки мають містити реквізити, визначені главою 1 розділу IV Інструкції N 174, а їх заповнення мають відповідати додатку 16 до цієї Інструкції.

4. Щодо питань по нарахуванню відсотків за вкладними рахунками та спадкування вкладу.

Порушене у Вашому листі питання знаходиться поза межами діяльності Національного банку України, оскільки Національний банк України не має повноважень втручатися в цивільно-правові відносини банків та їх клієнтів.

Одночасно зазначаємо, що спадкове право врегульовано главою 84 Кодексу, тому за консультацією з питань законодавства звертатись до осіб, які займаються наданням юридичних послуг.

З повагою,
 
Заступник Голови
   
В. Л. Кротюк