Про єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ від 15.09.2011   N 3018/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1106/19844

Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 2 та абзацу четвертого частини п'ятої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.99 N 1272 "Про державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції", з метою створення, формування і ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне виконання.

3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

 

Міністр
   

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
15.09.2011 N 3018/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1106/19844
Положення
про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок формування, ведення й користування Єдиною базою даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з неї.

1.2. Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, - це автоматизована база даних, що містить інформацію про суб'єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (далі - боржники), про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів (далі - Єдина база даних).

1.3. Держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

1.4. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Єдиної бази даних, затверджує методичні рекомендації щодо ведення Єдиної бази даних, здійснює безпосередній контроль за її створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

1.5. Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (далі - Адміністратор).

1.6. Адміністратор забезпечує технічне, технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиної бази даних, проводить навчання щодо наповнення та користування Єдиною базою даних, забезпечує надання доступу реєстраторам до Єдиної бази даних, захист і збереження інформації у Єдиній базі даних, надає витяги з Єдиної бази даних.

1.7. Реєстраторами Єдиної бази даних (далі - Реєстратор) є Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, структурні підрозділи Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи з питань банкрутства).

1.8. Реєстратори вносять відомості до Єдиної бази даних щодо боржників відповідно до інформації, наданої арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2011 N 2089/5 "Про затвердження форм подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.2011 за N 1074/19812, ухвал господарських судів у справі про банкрутство, документів про результати перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та інших документів.

Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Єдиної бази даних, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення, а також надають інформаційні довідки з Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням.

1.9. Ведення Єдиної бази даних здійснюється українською мовою.

1.10. Право доступу до інформації, яка міститься у Єдиній базі даних, у повному обсязі мають Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, а також Адміністратор Єдиної бази даних і його філії.

1.11. Територіальні органи з питань банкрутства мають доступ до інформації Єдиної бази даних виключно щодо боржників, державна реєстрація яких як суб'єктів підприємницької діяльності проведена на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.
II. Відомості Єдиної бази даних

2.1. Єдина база даних містить відомості про:

2.1.1. Боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності).

2.1.2. Стан провадження у справі про банкрутство (у тому числі дата порушення провадження у справі про банкрутство та судова процедура, в якій перебуває боржник).

2.1.3. Фінансово-економічні показники діяльності боржника, у тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

2.1.4. Реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів.

2.1.5. Арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), підстави та результати здійснення заходів з державного нагляду (контролю) за їх діяльністю.

2.1.6. Іншу інформацію щодо провадження у справі про банкрутство боржника, отриману з ухвал (рішень) господарського суду та інших документів.

2.2. Відомості до Єдиної бази даних вносяться Реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним за ведення Єдиної бази даних працівником Реєстратора.

2.3. У разі припинення провадження у справі про банкрутство відомості по кожному боржнику зберігаються в Єдиній базі даних протягом п'яти років з дати внесення до Єдиної бази даних відповідних відомостей на підставі ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.
III. Надання відомостей з Єдиної бази даних

3.1. Відомості з Єдиної бази даних надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

3.2. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних (далі - довідка) - це документ, який безоплатно надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства.

3.3. Запит щодо отримання довідки надсилається або надається до відповідного територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням боржника, оформлюється на бланку заявника (для фізичних осіб - підприємців за наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

Запит повертається заявникові без розгляду у разі:

оформлення запиту без зазначених у цьому пункті вимог та/або якщо в запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями відомості, відповідно до яких здійснюється пошук у Єдиній базі даних, зазначені у пункті 3.14 цього розділу;

якщо запит подано до територіального органу з питань банкрутства щодо боржника, державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності якого проведена не на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

3.4. Довідка містить відомості щодо боржника, зазначені у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цього Положення, а також відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник.

3.5. Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту, виготовляється на бланку відповідного територіального органу з питань банкрутства та підписується його керівником.

3.6. Витяг з Єдиної бази даних - це документ, який надається Адміністратором або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної особи про видачу витягу з Єдиної бази даних (далі - запит) стосовно боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (далі - витяг).

3.7. За пошук у Єдиній базі даних інформації з видачею про це витягу справляється плата в розмірі, установленому Міністерством юстиції України.

3.8. Витяг надається не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту, складеного за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

3.9. До запиту додається документ про внесення плати за видачу витягу.

3.10. Адміністратор або його філія відмовляє у видачі витягу у таких випадках:

у запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями відомості, відповідно до яких здійснюється пошук у Єдиній базі даних, зазначені у пункті 3.14 цього розділу;

відсутній документ про внесення плати за видачу витягу або плата внесена не в повному обсязі.

3.11. Відомості з Єдиної бази даних надаються у вигляді скороченого або повного витягу.

3.12. Скорочений витяг містить:

номер витягу;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній базі даних;

відомості про боржника, зазначені у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цього Положення;

відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей, зазначених у запиті.

3.13. Повний витяг містить:

номер витягу;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній базі даних;

відомості про боржника, зазначені у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цього Положення;

відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;

відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;

загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;

прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей, зазначених у запиті.

У разі наявності у Єдиній базі даних відомостей про прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури повний витяг містить також відомості про фінансове становище банкрута.

3.14. Пошук у Єдиній базі даних здійснюється за однією або декількома з таких відомостей:

найменування боржника (для юридичних осіб);

код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців).

3.15. Витяг виготовляється Адміністратором з використанням спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України в одному примірнику, який видається особі, на запит якої він був виготовлений, скріплюється підписом та печаткою Адміністратора або його відповідної філії.

3.16. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання спеціальних бланків визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.