Цивiльний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар

Цивiльний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред. В.В. Комарова.- Харкiв: Одiссей, 2001 года. Видання мiстить науково-практичний коментар норм Цивiльного процесуального кодексу України на основi сучасної доктрини цивiльного процесуального права, практики Верховного Суду України, iншої офiцiйної судової практики. Для суддiв, адвокатiв, нотарiусiв, працiвникiв юридичних установ, iнших фахiвцiв, студентiв, аспiрантiв, викладачiв юридичних навчальних закладiв. Текст Цивiльного процесуального кодексу України наводиться за станом на 1 сiчня 2001 р. Цивiльний процесуальний кодекс України був прийнятий 18 липня 1963 р. i набув чинностi 1 сiчня 1964 р. У порiвняннi з ЩiК УРСР 1924 та 1929 рр. вiн є досить досконалим законодавчим актом з точки зору як юридичної технiки, так i змiсту його iнститутiв i окремих норм. В основу Кодексу покладено конструкцiю позовного провадження, а також як структурно вiдокремленi видiляються провадження у справах, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин, та окреме (безспiрне) провадження. Пiсля набуття Україною незалежностi українська правова система зазнала суттєвих змiн, у тому числi й безпосередньо пов'язаних iз судово-правовою реформою та розвитком цивiльного процесуального законодавства. До прийняття Конституцiї України 1996 р. процес здiйснення судово-правової реформи мав несистемний характер, тому законодавець обмежився окремими поправками до ЦПК. Сучасна правова регламентацiя цивiльного судочинства пов'язана з прийняттям нового ЦПК. Правовою засадою реформування цивiльного процесу i нового ЦПК є Конституцiя України, яка закрiпила основнi принципи формування судової системи i правосуддя. Разом iз тим пiсля 1991 р. у ЦПК були внесенi iстотнi змiни, якi в цiлому свiдчать про спроби модифiкацiї цивiльного судочинства. Так, внесено корекцiю у визначення соцiальних функцiй цивiльного процесу, який у контекстi iдеї правової держави є формою захисту прав i законних iнтересiв громадян та iнших суб'єктiв права. Ранiше завданням цивiльного процесу насамперед вважалися охорона суспiльного i державного ладу, змiцнення законностi, попередження правопорушень, що применшувало значення цивiльного процесу при захистi прав особи. Позитивною тенденцiєю реформування цивiльного процесу стало розширення юрисдикцiї цивiльних судiв. Найбiльше це стосується справ, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин.
Прикрепленный файлРазмер
Цивiльний процесуальний кодекс України.zip747.79 кб