Вищий заклад освіти МВС України

Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. - 369 с. Науково-практичний посібник є першою вітчизняною спробою наукового аналізу проблем вищої школи в системі МВС України. Узагальнено досвід роботи відомчих вищих закладів освіти, нормативно-правову базу їх діяльності; розглядаються питання структури, управління, організації навчального процесу, методичної, науково-дослідницької, виховної роботи. Авторами використано значний фактичний матеріал і великий власний досвід керівної, наукової, педагогічної діяльності в системі МВС. Для керівників та співробітників вищих закладів освіти МВС України, працівників практичних органів внутрішніх справ, курсантів та слухачів, науковців та фахівців. Істотним елементом загальнонаціональної вищої школи є система вищих закладів освіти МВС України. Це склалося історично. На 1991 рік Україна в плані забезпечення вищими закладами освіти МВС перебувала у скрутному становищі. Внаслідок нерівномірності розташування вузівського потенціалу міліції в колишньому СРСР тут зали-шився лише один ВЗО – Київська вища школа міліції. Співробітники ОВС з вищою фахового освітою готувались також у цивільних ВЗО, зокрема Української юридичній академії в Харкові. Такий стан справ разюче не відповідав потребам реального життя. Повсякденна діяльність органів внутрішніх справ в умовах кардинальних соціальних змін, реформування нормативно-правової бази, зростання, структуризації злочинності, зміни правових орієнтирів вимагали ефективних форм і заходів щодо підготовки висококваліфікованих кадрів. В стислий час сформувалась потужна мережа відомчих ВЗО. Вони були відкриті у Києві, Харкові, Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Одесі, Львові та ряді інших міст. Тут було зосереджено великий науково-педагогічний потенціал, здатний розв‘язувати найскладніші освітянські, методичні, наукові завдання, викликані актуальними потребами підготовки кадрів та діяльності органів внутрішніх справ МВС України. Про темпи розбудови відомчої вищої освіти в незалежній Україні свідчать такі кількісні та якісні показники: якщо в 1992 р. серед професорсько-викладацького складу ВЗО МВС нараховувалось 12 докторів та 205 кандидатів наук, то на сьогодні докторів працює 101 чол., а кандидатів наук - 632. Порівняно з 1991 р. кількість перемінного складу зросла більш, ніж у 4 рази і становить понад 33 тис. курсантів та слухачів (з них 70,4% майбутніх юристів). Більш, ніж 18 тис. навчаються за денною формою. За цей же період кількість випускників збільшилась на 5,3 тис. чол. і в 1998 р. склала понад 8,5 тис. Становлення державності в незалежній Україні поставило перед організацією вищої освіти, в тому числі і в системі МВС, принципово нові й важливі завдання. Розбудова держави, складні соціально-економічні феномени перехід-ного періоду, пов‘язаного з формуванням основ ринкової економіки, структурні перебудови в суспільстві та його матеріальній базі, що набули радикального характеру, призвали до помітної соціальної нестабільності, викликали диспропорції в соціальній динаміці. Разом з формуванням нових державних кордонів порушувались не лише економічні, а й культурні, інтелектуальні, наукові зв‘язки.
Прикрепленный файлРазмер
Вищий заклад освіти МВС України.zip444.8 кб