Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків)

У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративної відповідальності, наводяться відомості про склад адміністративного проступку, адміністративні стягнення, порядок їх накладення, характеристику адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійснюється з урахуванням положень Конституції та чинного законодавства України станом на 1 серпня 2002 року, а також окремих положень концепцій адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права України. Призначений допомогти курсантам, слухачам і студентам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, працівникам правоохоронних органів в оволодінні навчальною дисципліною "Адміністративна відповідальність". Посібник присвячений розгляду питань адміністративної відповідальності в Україні. Студенти вищих закладів освіти юридичного профілю вивчають навчальну дисципліну "Адміністративна відповідальність". Слід зазначити, що навчальні плани цих навчальних закладів мають стислу кількість годин для вивчення означеної дисципліни, тому викладачам при складанні тематичних планів курсу, що читається із даної дисципліни, доводиться обмежуватись вивченням лише основних тем і всі інші теми студенти вивчають самостійно по Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому в посібнику розглядаються, насамперед, теми, що стосуються поняття адміністративної відповідальності, складу адміністративного проступку, поняття адміністративних стягнень та їх видів, порядку накладення адміністративних стягнень. Розглянуті також адміністративні проступки, що посягають на відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Вхід України у світове співтовариство, відкриття "залізної завіси" та співробітництво із зарубіжними країнами, особливо країнами Близького Сходу, крім того, що дало позитивні наслідки для демократизації суспільних процесів, водночас негативно вплинуло на стан наркотичної ситуації у нашій державі. Як свідчать статистичні дані МВС України, протиправний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, набуваючи все більш значних масштабів, стає досить суттєвим негативним соціальним явищем. Збільшується кількість осіб, хворих на наркоманію або зловживаючих наркотичними засобами та психотропними речовинами. Якщо в 1980 році на обліку перебувало 4,3 тис. осіб, які зловживали наркотиками, то в 1990 році їх було вже 22.5 тис, в 1999 році - 86,6 тис, а в 2001 році -107,12 тис. осіб. Зростає кількість злочинів та інших правопорушень, пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Саме це викликало занепокоєння Уряду України, який в Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів" та психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки окреслив заходи щодо боротьби з розповсюдженням наркомани'. Зростання кількості правопорушень у цій сфері пояснюється не тільки вказаним вище, але І багатьма іншими факторами. Це, передовсім, нечіткість правового регулювання відносин, пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та Їх правової охорони. Для посилення боротьби з наркоманією потрібна своєчасність прийняття різних законів та підзаконних актів. В Їх системі особливе місце посідають кримінальне та адміністративно-правові акти. До цього часу не прийняті новий Кримінальний процесуальний кодекс України, а також Кодекс України про адміністративні проступки. Дослідження показує, що саме останній нормативний акт потребує суттєвої переробки, адже окремі його положення не відповідають Конституції України. Щоправда, боротьба з незаконним виробництвом, зберіганням, придбанням, збутом та Іншими суспільне небезпечними діяннями, пов'язаними з наркотичними засобами та психотропними речовинами, здійснюється в межах кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Однак адміністративно-правовий аспект цієї боротьби також має важливе значення, адже з допомогою адміністративно-лравових, у тому числі й адмшістративно-процесуальних заходів, здійснюється профілактика злочинності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також притягнення до відповідальності за менш значні порушення правил обігу цих засобів. Адміністративно-правова боротьба з такими негативними явищами, як незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин має організаційний і правоохоронний напрямки. Робота присвячена саме проблемі правоохоронній, де важливе значення мають процесуальні аспекти діяльності суб'єктів адміністративної юрисдикції. Для посилення адміністративно-правової боротьби з проявами незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речо¬вин, запобігання незаконному притягненню особи до адміністративної відповідальності має значення вдосконалення адміністративно-деліктного як матеріального, так і процесуального законодавства та практики його застосування. Науковій розробці означених проблем у юридичній літературі не надавалося значної уваги. Ця проблема досліджувалась лише фрагментарне. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, достатню кількість публікацій з питань адміністративної відповідальності взагалі й адміністративного процесу, зокрема, продовжує залишатися багато проблемних, дискусійних, а також нєдосдіджених питань. Особливо це відчувається в процесі реформування адміністративного права, як однієї із провідних галузей українського права, де інститут адміністративної відповідальності й провадження у справах про адміністративні правопорушення займає важ¬ливе місце. Залишаються недослідженими особливості адміністративної відповідальності за проступки, що посягають на відносини, врегульовані правилами обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Адміністративно-процесуальні відносини провадження у справах про незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно реформувати або заново врегулювати нормами адміністративно-деліктного процесуального права, з урахуванням їх обумовленості нормами матеріального адміністративного права. Сформульовані та викладені в посібнику положення, узагальнення, висновки і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки адміністративного права і практики застосування його норм, оскільки розширюють та поглиблюють розуміння адміністративної відповідальності та адміністративного процесу в цілому, особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин зокрема. Теоретичне значення підготовленого посібника полягає в тому, що зроб¬лені в ньому висновки та пропозиції можуть вважатися певним внеском у теорію адміністративного права. Особливо це стосується вирішення таких важливих проблем, як розширення видів суб'єктів адміністративного проступку, введення поняття попереднього адміністративного розслідування в справах про незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речо-вин, розкриття його змісту тощо. У посібнику також сформульовані практичні рекомендації, у тому числі пропозиції законодавчого характеру, спрямовані на підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Прикрепленный файлРазмер
Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення у сфері обігу наркотиків).zip145.63 кб