Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності проблеми розвитку

Монографія присвячена одному Із основних інститутів адміністративного права — Інституту адміністративної відповідальності. Розглядається Історія його розвитку та сучасний стан. Основна увага приділяється найбільш актуальним проблемам адміністративної відповідальності, зокрема відповідальності юридичних осіб. її підставам. принципам і функціям. Для науковців, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів. Серед великої кількості правових інститутів навряд чи знайдеться багато таких, які б торкались Інтересів переважної більшості людей. Одним із них є інститут адміністративної відповідальності. Вже в 1995 р. кількість осіб, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності, сягнула 20 мільйонів і нині продовжує стрімко зростати. В ході адміністративно-правової реформи реформуванню інституту адміністративної відповідальності відведено важливе місце, але сьогодні юридична наука, на жаль, приділяє недостатню увагу цьому інститутові. Адміністративна відповідальність є важливим інструментом державного управління. І майже неможливо виділити сферу, де б вона не застосовувалася. Проте існує багато проблем, які потребують свого якнайскорішого вирішення. До таких можна віднести проблему реального забезпечення прав осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, проблеми ефективності заходів адміністративної відповідальності та забезпечення виконання адміністративних стягнень І багато інших. Потребує наукового обгрунтування адміністративна відповідальність юридичних осіб і на цій основі — побудова її принципів і засад. Нагальною потребою є систематизація законодавства про адміністративну відповідальність, а цей процес неможливий без відповідного наукового забезпечення. Обговорення проекту нового Кодексу України про адміністративні проступки, розробленого робочою групою під керівництвом заступника голови Верховного Суду України В.С.Стефанюка, що відбулося у березні 2000 р. в Київському регіональному центрі Академії правових наук України, показало, що значні позитивні кроки в напрямі створення гармонійного кодифікованого закону про адміністративну відповідальність уже зроблено, але певні моменти потребують додаткового опрацювання і особливо — в частині відповідальності юридичних осіб. Процес реформування законодавства про адміністративну відповідальність потребує якісно'нових поглядів на зміст цього Інституту та його місце в механізмі державного управління. Необхідно позбутися застарілих ідеологічних догм. які тривалий час справляли вплив на розвиток цього Інституту. Орієнтація на побудову ринкових відносин в економіці, на пріоритет прав людини, на нове розуміння ролі держави в житті суспільства потребує відповідного урахування при розробці норм, які складають інститут адміністративної відповідальності. Враховуючи сучасній стан досліджень у сфері адміністративної відповІдальностІ, в монографії пропонуються шляхи вирішення деяких проблем цього інституту. Зокрема, значну увагу приділено дослідженню класифікаційних ознак адміністративної відповідальності і на цй основі запропоновано визначення поняття адміністративної відповІдальлості, проаналізовано ЇЇ співвідношення з Іншими видами юридичної відповідальності. Важливе місце в роботі займає проблема адміністративної відповідальності юридичних осіб. Запропоновано визначення поняття вини юридичних осіб та правила ЇЇ оцінки, досліджуються підстави адміністративної відповідальності юридичних осіб. Певну увагу приділено принципам адміністративної відповідальності та їх співвідношенню. Безумовно, багато думок, на.ведених у цій праці, мають дискусійний характер і не завжди поділяються вченими-адміністративістами. Але дискусія була й залишиться шляхом до Істини. І поза нею розвиток няуки неможливий. Автор сподівається, що ця книга стане етапом у дослідницькій роботі щодо вивчення складного, але вкрай необхідного та важливого інституту — інституту адміністративної відповідальності.
Прикрепленный файлРазмер
Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності проблеми розвитку.zip184.84 кб