Екологiчне право

У курсi лекцiй розкриваються методологiчнi та науковi засади екологiчного права, висвiтлюються питання предмета, джерел та системи цiєї галузi права, розкриваються екологiчнi права та обов'язки громадян, гарантiє єх реалiзацiє та захисту, розкриваються особливостi права власностi на природнi ресурси та права природокористування, правового механiзму забезпечення екологiчноє безпеки, правових форм екологiчноє експертизи, системи органiв i функцiй управлiння в галузi екологiє, економiко-правового механiзму та юридичноє вiдповiдальностi за екологiчнi правопорушення. Для студентiв юридичних вузiв i факультетiв, викладачiв, наукових працiвникiв. В умовах проведення економiчноє, екологiчноє i правовоє реформи, формування iнститутiв незалежноє держави, поглиблення демократiє i гласностi, створення правових засад реалiзацiє i захисту екологiчних прав громадян особливого значення набувае пiдготовка професiйно грамотних фахiвцiв в галузi правознавства. Ефективнiсть вдосконалення юридичноє освiти у вищiй школi може бути досягнена завдяки докорiнному полiпшенню рiвня викладання i опанування студентами юридичноих факультетiв еколого-правовими знаннями, якi формуються на пiдставi кодифiкацiє екологiчного законодавства Украєни, вдосконалення системи екологiчного права. Активiзацiя еколого-правового навчання студентiв юридичних вузiв i факультетiв передбача§ запровадження в учбовий процес комплексних навчальних програм з екологоправових дисциплiн, передовсiм з курсу <Екологiчне право>, та рiзноманiтних спецкурсiв, якi мають базуватися на принципах мiждисциплiнарностi, комплексностi, унiверсальностi цiльовоє пiдготовки студентiв-правникiв, якi передбачають оволодiння ними навичками дiяльностi в правоохоронних органах, надання юридичноє допомоги населенню через систему адвокатських фiрм i консультацiй, здiйснення правовоє роботи в господарськiй, управлiнськiй, iнновацiйнiй, iнвестицiйнiй та комерцiйнiй дiяльностi. Теоретичнi засади курсу лекцiй з екологiчного права складають iсторичнi та сучаснi законодавчi та нормативно-правовi джерела, методологiя вза§модiє суспiльства i природи, людини i навколишнього природного середовища, концепцiя екологiчноє полiтики держави, екологiчних прав громадян i забезпечення екологiчноє безпеки суверенноє України. Курс лекцiй з екологiчного права розроблений на пiдставi свiтових досягнень еколого-правовоє науки, екологiчного законодавства Украєни, еколого-правового порiвняльного аналiзу правових систем зарубiжних краєн, принципiв i норм мiжнародного екологiчного права, вiдповiдно до мети i завдань навчального плану пiдготовки фахiвцiв у галузi правознавства юридичних вузiв i факультетiв. Курс екологiчного права § складовою частиною безперервноє екологiчноє освiти та виховання студентiв-правникiв, який спрямований на розвиток у студентськiй молодi еколого-правового свiтогляду, спецiального еколого-правового мислення, закрiплення необхiдних юридичних знань, з метою вирiшення конкретних питань єх майбутньоє практичноє дiяльностi щодо захисту екологiчних прав людини, забезпечення правопорядку у процесi реалiзацiє екологiчноє полiтики держави. В основу курсу <Екологiчне право> покладена цiлiсна i взаємопов'язана концепцiя широкого розумiння екологiчного права як iнтегрованоє спiльностi i комплексноє галузi права, яка об'єднує такi складовi, як природоресурсове право, природоохоронне (право навколишнього природного середовища, середовищеохоронне) право i комплексний мiжгалузевий iнститут правовоє екологiє людини (правове забезпечення екологiчноє безпеки людини), норми яких регулюють екологiчнi суспiльнi вiдносини у галузi використання природних ресурсiв (природоресурснi), охорони навколишнього природного середовища (середовище-охороннi) i вiдносини щодо забезпечення життя i здоров'я людини вiд небезпечного природного та техногенного впливу (антропоохороннi).
Прикрепленный файлРазмер
Екологiчне право.zip130.62 кб