Гражданское право

Васильченко М.М. Заперечення проти позову

Васильченко М.М. Заперечення проти позову. Учбовий посібник. - Х., 1973 года. - 44 с. К.: Юрінком Інтер. Право на захист як одна з правомочностей суб'єктивного цивільного права до останнього часу вважалося мало дослідженим теоретичним питанням. Відомо, що будь-яке суб'єктивне право, не забезпечене необхідними засобами захисту, втрачає свої відмітні ознаки і риси, перестає бути гарантією для його здійснення. Цікаві думки з цього приводу були висловлені В. Грибановим.

Опорний конспект з курсу «Цивільне право України»

Опорний конспект з курсу «Цивільне право України». К.: Юрінком Інтер. Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система. КУ ст.55 “Права і свободи людини і громадянина захищаються судом”. Ст.6 ЦК України – захист прав здійснюється судом, арбітражним судом, третейським судом, товариським судом. Захист цивільних прав здійснюється профспілковими та іншими громадськими організаціями. Також захист цивільних прав може здійснюватись в адміністративному порядку.

Цивільне право (лекції НУВС)

Цивільне право (лекції НУВС) К.: Юрінком Інтер. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА . Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в системе права Украины Термином "гражданское право" охватывается несколько взаимосвязанных, но не тождественных понятий.

Гражданское право Украины. Под редакцией проф. A. A. Пушкина

Гражданское право Украины. В двух частях. Часть I. Под редакцией проф. A. A. Пушкина, доц. В. М. Самойленко. - Х., 1996 года. - 442 с. Настоящая работа написана в соответствии с учебной программой для высших юридических и специальных учебных заведений и предназначена в качестве основного источника для изучения Общей части курса "Гражданское и семейное право" студентами, курсантами и слушателями учебных заведений юридического профиля.

Штефан М. Й. Цивільний процес

Штефан М. Й. Цивільний процес . К.: Юрінком Інтер.– 2001 року. Видання друге, перероблене та доповнене. Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. Штефан Михайло Йосипович - доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Цивільне право України: Підручник

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер. У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, проект нового Цивільного кодексу України, судово-арбітражна практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються питання загальної теорії цивільного права, право власності та його захист, право інтелектуальної власності.

Тертышников В. И., Тертышников Р.В. Защита гражданских прав в суде

Тертышников В. И., Тертышников Р.В. Защита гражданских прав в суде (57 вопросов и ответов о порядке рассмотрения гражданских дел). — X.: Фирма «Консум», 1998 года. В данном пособии в доступной и популярной форме даются ответы на вопросы о средствах, способах и порядке защиты конституционных прав и свобод граждан, объясняется сущность основных институтов гражданского судопроизводства. Основное внимание уделяется судебной форме защиты права от стадии возбуждения дела в суде до исполнения судебного решения.