Уголовное право

Матусовский Г.А. Экономические преступления криминалистический анализ

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. — Харьков: Консум, 1999. — 480 с. В книге на основе обобщения фактического материала и результатов научных исследований дается криминалистический анализ экономических преступлений, включающий определение их сущности, классификацию, характеристику, криминалистическую методику. Центральной идеей работы являются научные основы методики расследования экономических преступлений, охватывающие проблемы их выявления и раскрытия, применительно к типичным ситуациям, проведения криминалистических операций, использования систем следственных версий, методик планирования расследования. Предлагаются пути совершенствования применяемых и формирования новых криминалистических методик. В работе прогнозируются направления криминалистических исследований экономических преступлений и методик их расследования и профилактики.

Отмывание грязных денег: международные и национальные системы

Рымарук А И . Лысенков ЮМ., Капустин В В , Синянский С А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. -К.- Юстиниан -2003 - с. 544 Предлагаемая книга - первое в Украине издание, посвященное актуальной проблеме создания и функционирования международной и национальной систем противодействия отмыванию «грязных» денег. Исходя из системных позиций авторы рассмотрели историю и сущность проблемы отмывания денег, деятельность международных и национальных организаций по борьбе с этим явлением, особенности национальных законодательства ряда стран и рекомендации международных организаций по созданию национальных систем противодействия легализации «грязных» денег. Особое внимание уделено обобщению практики работы национальных органов финансовых разведок. В завершающем разделе книги дан развернутый комментарий к закону Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією

Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією. Матеріали „Круглого столу” 05.06.1998 р., м. Харків – Харків, 1998 – С. 76 М.І.ОСИКА, ад'юнкт Харківського Університету внутрішніх справ ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Великобританія є однією з провідних країн світу з стабільною економікою, високою правовою культурою населення, авторитетом органів влади та правоохоронних агентств, а також зразком давнього демократичного устрою суспільства І держави. Незважаючи на це, корумпованість має місце і в цій країні, а проблеми корупції знаходяться в центрі уваги вчених-кримінологів і практичних працівників правоохоронних органів.

Голубєв В.О. Розслідування комп'ютерних злочинів

Голубєв В.О. Розслідування комп'ютерних злочинів / Монографія. - Запоріжжя: Гуманітарний університет ""ЗІДМУ"", 2003. - 296 с. Монографія є першою в Україні спробою кримінолого-криміналістичного дослідження проблем протидії та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж. Подібні злочини отримали поширену назву - "комп'ютерні злочини" або "кіберзлочини". Розглянуті їх кримінально-правова та криміналістична характеристики, тактичні особливості окремих слідчих дій, специфіка протидії та методика розслідування незаконного втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж. Монографія призначена для юристів, студентів та аспірантів, співробітників правоохоронних органів і всіх, хто цікавляться проблемою розслідування злочинів, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин.

Голубів В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій

Голубів В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Р. А. Калюжного. - Запоріжжя: ГУ ""ЗІДМУ"", 2002. - 292 с." У навчальному посібнику розглядаються проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (ст. 361-363 КК України), відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України який набрав чинності 1 вересня 2001 р. Такі злочини як соціальний та кримінологічний феномен отримали в науковій літературі визначення - "комп'ютерні злочини" або злочини у сфері використання комп'ютерних технологій. Автори прагнуть не лише показати проблеми боротьби і розслідування такого виду злочинів, а й допомогти спеціалістам адаптуватися до роботи в умовах використання сучасних комп'ютерних технологій. Особлива увага в книзі приділяється висвітленню кримінально-правових і кримінолого-криміналістичних питань, аналізу недоліків з метою їх подальшого уникнення в правотворчій і правозастосовчій діяльності та запобігання негативним наслідкам інформатизації.

Компьютерная преступность и кибертерроризм

Компьютерная преступность и кибертерроризм: Исследования по Программе малых грантов / Выпуск первый. - Запорожье: Центр исследования компьютерной преступности, 2004.- 166 с. Настоящий сборник содержит материалы исследований по Программе малых грантов, посвященные проблемам преступности в сфере' компьютерных технологий. Рассматриваются причины ее возникновения, условия, способствующие ее развитию, предлагаются способы борьбы и противодействия компьютерным преступлениям.

Компьютерная преступность и кибертерроризм часть II

Компьютерная преступность и кибертерроризм часть II: Сборник научных статей / Под ред. Голубева В.А., Ахтырской Н.Н. - Запорожье: Центр исследования компьютерной преступности, 2004. - Вып. 2. - 296 с. В сборник вошли материалы докладов и сообщений, представленных на Международной научно практической конференции «Проблемы противодействия компьютерной преступности», которая проходила 26-28 мая 2004г. в г. Запорожье (Украина). Сборник включает статьи, посвященные проблемам преступности в сфере компьютерных технологий. Рассматриваются причины ее возникновения, условия, способствующие ее развитию, предлагаются способы борьбы и противодействия компьютерным преступлениям. Проводится сопоставительный анализ уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей. Статьи проиллюстрированы статистическими данными, данными социологических опросов, материалами криминалистических и криминологических исследований.

Музика А. А., Азаров Д. С. Законодавство України про кримінальну відповідальність за "комп'ютерні" злочини

Музика А. А., Азаров Д. С. Законодавство України про кримінальну відповідальність за "комп'ютерні" злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення. /А. А. Музика, Д. С. Азаров.-К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.- 120с.-Бібліогр.: 108-119. Може бути корисним суддям, працівникам правоохоронних органів, адвокатам, науковцям і аспірантам, викладачам та студентам юридичних навчальних закладів. Стане в нагоді всім, хто цікавиться проблемами кримінальної відповідальності за "комп'ютерні" злочини. У коментарі подається кримінально-правовий аналіз складів злочинів, передбачених статтями розділу XVI "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку" Особливої частини Кримінального кодексу України, та суміжних з ними посягань.