Уголовное право

Біленчук П. Д. Портрет комп'ютерного злочинця

Біленчук П.Д. Портрет комп'ютерного злочинця. - К., 1997. - 48 с. Навчальний посібник, що розглядається, є першим в Україні дослідженням портрета комп'ютерного злочинця. У першому розділі проаналізовано характерні риси комп'ютерної злочинності, поняття, характеристика та класифікація комп'ютерних злочинців. Значне місце приділено особливій групі комп'ютерних злочинців - хакерам. Висвітлено походження терміну "хакер", розглянуто ідеологію та організації хакерів. Книга побудована на вітчизняному та зарубіжному досвіді дослідження даної проблеми. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та працівників правооохоронних органів.

"Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві

"Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: Монографія. - К.: ""ДІЯ"", 2003. – 185 с." У монографії на основі проведеного автором наукового дослідження обґрунтоване нове поняття доказування в сучасній моделі кримінального судочинства, вперше в кримінально-процесуальній літературі визначений родовий предмет доказування й загальні особливості здійснення оперативно-розшукового процесу у справах про контрабанду, висвітлені методи пізнання й особливості кримінально-процесуальної оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Розрахована на працівників органів дізнання та слідчих, прокурорів, суддів, студентів юридичних навчальних закладів тощо.

Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката

Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката / Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. - 128 с. В книге изложены общие принципы осуществления права на защиту в процессе дознания и предварительного следствия; решаемые дознавателем и следователем процессуальные и организационные вопросы, возникающие при участии в расследовании защитника. На основе анализа практики и положений науки криминалистики показаны особенности тактики следственных действий, осуществляемых с участием защитника, и рассмотрены вопросы проверки, оценки и использования в ходе расследования доказательств, собираемых и представляемых защитником.

Дяченко К.І. Процесуальні особливості розслідування справ про злочини неповнолітніх

Дяченко К.І. Процесуальні особливості розслідування справ про злочини неповнолітніх (методичний посібник).-Х.,1998. 56 с. В практичному посібнику автори розглядають особливості соціально-психологічного характеру, пов'язані з суб'єктом злочину, кримінально-процесуального характеру, а в деякій мірі і тактичні питання, які можуть застосовуватися, виконуватися і додержуватися слідчими і прокурорами.

Шость Н.В. Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность

Шость Н.В. Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. - Х., 1992. - 260 с. В монографии рассмотрены вопросы борьбы с таким опасным по своим последствиям преступлении, как вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. Автором ставилась задача комплексного исследования вопросов от возбуждения уголовного дела до рассмотрения его судом и вынесения обвинительного или оправдательного приговора. Изложены поводы и основания к возбуждению уголовного дела, обнаружение доказательств о возможном вовлечении несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность.

Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах

Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах.- К., 1996. - 256 с. Українською державою приділяється велика увага підготовці висококваліфікованих спеціалістів для державного, господарського і соціально-культурного будівництва, які мають володіти грунтовними теоретичними знаннями і практичним досвідом. Розбудова правової держави вимагає від працівників компетентності, високого професіоналізму, постійного поповнення і вдосконалення навиків, умінь, знань.

Щербаковский М.Г., Кравченко А.А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений.

Щербаковский М.Г., Кравченко А.А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 78 с. Изучение проблем, связанных с применением специальных знаний при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств, является комплексной процессуальной и криминалистической задачей. Широкое внедрение специальных познаний, в том числе современных достижений науки и техники, в практику правоохранительных органов особенно актуально в современных период, когда борьба с преступностью приобрела первостепенное значение. Использование специальных познаний в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел способствует раскрытию преступлений и изобличению виновных, содействуя тем самым осуществлению задач уголовного судопроизводства и его эффективное! Для студентов, аспирантов, практических работников органов внутренних дел, судебно-криминалистических бюро.

Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні

Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. - Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. - 132 с. Загальновідомо, що протягом останніх півтора десятка років в Україні мало місце стрімке зростання кількісних і якісних показників злочинності. Як свідчать результати соціологічних та кримінологічних досліджень, злочинність стала однією з найбільш актуальних проблем сучасного українського суспільства. Населення часто відчуває почуття беззахисності перед нею. І це відчуття інколи призводить громадян навіть до таких невтішних висновків, що правоохоронні органи або безсилі перед злочинцями, або діють заодно з ними. За даними окремих досліджень близько 60 відсотків потерпілих від тяжких та особливо тяжких злочинів взагалі не звертаються до правоохоронних органів.