Административное право

Подлiнув С.Д. Адміністративна деліктологія

В посібнику розглянуті проблеми формування адміністративної деліктологіє, досліджуються детермінанти протиправної поведінки правопорушників і соціальні суперечності, які впливають на особистість правопорушника та його протиправну поведінку. Розглядається значення адміністративної деліктності, єє склад, структура, динаміка, географія та інші якісні характеристики, які пов'язують з роботою по організації профілактичної роботи з запобігання адміністративним деліктам, нейтралізації причин і умов їхнього вчинення. Даються поняття адміністративно-правового запобігання як запобіжного впливу адміністративної відповідальності і покарання та інших засобів адміністративного закону на деліктні фактори і явища, що несприятливо впливають на суспільні відносини і громадян. Аналізуються проблеми адміністративно-правової політики держави та роль органів внутрішніх справ в боротьбі з деліктами. Крім того, в роботі подані плани семінарських занять для студентів, питання для самостійної перевірки знань, список навчальних джерел і чинних нормативних актів з дисципліни, що вивчаються.

Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие

У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на економічній раціональності, поряд із заснованим на правовій традиції європейським. Узагальнюючи обидва підходи, автор всебічно розробляє схему державного управління за всіма законами менеджменту та з огляду на теорію мотивації, викладає принципи вироблення, ухвалення та втілення рішень, управління людськими ресурсами та організаціями. Розрахований на працівників системи державного управління та місцевого самоврядування, керівників усіх рівнів, викладачів та студентів менеджерського фаху. Кошти для роботи професора Глена Райта над цією книжкою надані Благодійною фундацією П'ю та Інформаційним Агентством Сполучених Штатів Америки з метою зміцнення співробітництва між Інститутом державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України та Аспірантурою державної служби імені Роберта Ф. Вагнера при Нью-Йоркському університеті (США).

Глен Райт. Державне управління

У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на економічній раціональності, поряд із заснованим на правовій традиції європейським. Узагальнюючи обидва підходи, автор всебічно розробляє схему державного управління за всіма законами менеджменту та з огляду на теорію мотивації, викладає принципи вироблення, ухвалення та втілення рішень, управління людськими ресурсами та організаціями. Розрахований на працівників системи державного управління та місцевого самоврядування, керівників усіх рівнів, викладачів та студентів менеджерського фаху. Кошти для роботи професора Глена Райта над цією книжкою надані Благодійною фундацією П'ю та Інформаційним Агентством Сполучених Штатів Америки з метою зміцнення співробітництва між Інститутом державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України та Аспірантурою державної служби імені Роберта Ф. Вагнера при Нью-Йоркському університеті (США).

Виконавча влада і адміністративне право

У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні. Перевалене місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адміністративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адміністративної реформи. Завдяки систематизованому викладу теоретико-методологічних і науково-прикладних знань у галузях державного управління і адміністративного права монографія розрахована не тільки на науковців і фахівців державного апарату, а й буде корисною для викидачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблематикою адміністративної реформи.

Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України

Запропонований словник знайомить з основними поняттями у галузі управління персоналом ОВС України. Особлива увага приділена поняттям, які характеризують зміст та призначення діяльності з управління персоналом, складові системи управління персоналом, її напрямки, функції тощо. Словник також містить поняття, що розкривають сутність технології управління персоналом, соціальної та соціально-психологічної роботи в ОВС. Для науковців та практичних працівників, а також для курсантів, слухачів і ад’юнктів вищих закладів освіти МВС України.

Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины

Важным фактором усложнения криминогенной обстановки в Украине стал рост административной деликтности. За последние пять лет она возросла более чем вдвое и в 1996 году превысила 32 миллиона проступков, получивших соответствующую реакцию со стороны уполномоченных административно-юрисдикционных органов. Кроме того, неизвестно число скрытых, т.н. "латентных" административных проступков, а их количество всегда в несколько раз превышает число проступков, по которым были возбуждены административно-юрисдикционные производства. Поэтому вполне понятно, что активизация борьбы с преступностью с неизбежностью предполагает, в свою очередь, и активизацию противодействия административной деликтности.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України

Книга присвячена проблематиці правового регулювання адміністративної процедури в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з визначенням ознак, змісту та поняття «адміністративної процедури», характеристикою її принципів, з'ясуванням природи адміністративних актів та розвитком інституту адміністративного оскарження. У праці широко використано зарубіжний досвід правового регулювання та практики застосування адміністративно-процедурного законодавства. Крім того, в додатках наведені переклади законів про адміністративну процедуру деяких іноземних держав та основні рекомендації Ради Європи з даного питання. Окрему увагу в книзі присвячено проблематиці адміністративних послуг. Детально розглядається значення доктрини адміністративних послуг, їх поняття, види та ознаки. Аналізується чинна практика надання послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також даються пропозиції щодо реформування даної сфери суспільних відносин.

Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики

У книзі розглядаються найважливіші інститути державного управління, що є предметом вивчення адміністративне-правової науки. Вирішальне місце відведено аналізу малодосліджених теоретичних аспектів взаємодії державного управління та адміністративного права, побудови і функціонування системи органів виконавчої влади, прийняття правових актів управління, гарантій реалізації та способів правового захисту прав громадян у державному управлінні, розвитку та удосконалення державної служби, механізму державного контролю та адміністративної відповідальності як специфічного вияву «зворотного зв’язку» у сфері управління. Книга є черговою публікацією в серії наукових видань «Адміністративно-правова реформа в Україні» і розрахована не тільки на науковців, викладачів і фахівців державного апарату, а й на аспірантів і студентів юридичних вузів, яких цікавлять поглиблені знання з питань державного управління, адміністративного права та адміністративної реформи в Україні.