Административное право

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції

Монографію присвячено дослідженню проблем реалізації в правоохоронній діяльності міліції заходів адміністративного примусу. Дано загальну характеристику правоохоронної діяльності міліції, проаналізовано сутність, особливості та значення використання в ній адміністративного примусу, проблеми систематизації та класифікації його заходів, правові засади їх застосування міліцією. Центральне місце в монографії займає розгляд поняття, системи, мети, підстав та процедур застосування міліцією окремих самостійних груп адміністративного примусу - адміністративно-запобіжних заходів, заходів адміністративного припинення та адміністративних стягнень. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Гессен В.М. Исключительное положение

Гессен Владимир Матвеевич — известный юрист. Родился в 1868 г.; окончил курс в новороссийском университете. Состоял профессором петербургского политехнического института, Александровского лицея и петербургских высших женских курсов. Долго преподавал в военно-юридической академии. В 1910 г. получил степень магистра государственного права за диссертацию: "Подданство, его установление и прекра-щение". Был членом 2-й государственной думы от петербургской губернии и принимал в качестве члена к.-д. фракции активное участие в разработке ряда законопроектов, направленных к обеспечению основных гра-жданских свобод. Состоит одним из редакторов еженедельника "Право".

Налоговые системы зарубежных стран

В учебнике систематизированы теоретические и практические вопросы налогообложения в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой. Показаны тенденции развития налоговых систем. Для студентов экономических специальностей, аспирантов, обучающихся в системе повышения квалификации, а также практических работников финансовых и налоговых служб.

Перепелюк В. Г. Адміністративний процес

Навчальний посібник розвиває авторське бачення основ адміністративного процесу, що викладені у монографії, яка вийшла друком у 2001 році1. Вона містила виклад сутності та принципів адміністративного процесу. На основі цих категорій з'явилася можливість дати характеристику елементам, що традиційно складають вчення будь-якого виду юридичного процесу. Серед таких елементів розглядаються адміністративно-процесуальні відносини, суб'єкти адміністративного процесу, процесуальні строки адміністративного розгляду, адміністративне доказування та докази та інші.

Адміністративне право України. Підручник

Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-право-вої доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні.

Колпаков В. К. Адміністративне право України

Підручник розкриває зміст норм Загальної та Особливої частин Адміністративного права України. Загальна частина розглядає норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення його суб'єктів, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління. В Особливій частині розглядаються питання щодо виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів з управління народним господарством, адміністративно-політичною та соціально-культурною сферами.

Біла Л. P. Адміністративне право України

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Адміністративне право України" та спецкурси "Організація державної служби України", "Управління в адміністративно-політичній сфері", "Адміністративно-процесуальне право", "Організаційно-правові засади державного контролю в Україні", "Організація дозвільної системи в Україні", "Адміністративна відповідальність", "Організаційно-правові засади антимонопольної діяльності в Україні" та ін.

Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів

У посібнику на засадах чинного законодавства, що регламентує підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, а також встановлює заходи безпеки при поводженні зі зброєю працівниками правоохоронних органів та деякими категоріями посадових осіб, викладені теоретичні та практичні положення, пов’язані з виконанням обов’язків по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Для курсантів, слухачів навчальних закладів, практичних працівників органів внутрішніх справ МВС України, а також усіх, хто володіє спеціальними засобами та вогнепальною зброєю (працівники податкової міліції та митної служби, охоронці, мисливці тощо).