Административное право

Административный процесс

Административный процесс прочно занял свое место в ряду многих отраслей отечественного права. Однако взгляды на его сущность и правовую природу далеко не всегда однозначны. Предлагаемый вашему вниманию учебник отличается новизной. Он отвечает на многие вопросы, непосредственно связанные с жизнью украинского общества, и в первую очередь со сферой государственного управления, в которой затрагиваются права и свободы конкретных граждан во взаимоотношениях с исполнительными органами государства и последних – между собой. Для преподавателей, курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также практических работников правоохранительных органов.

Бандурка А.М. Административная деятельность в ОВД

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про міліцію" міліція здійснює адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, виконавчу й охоронну функції. Адміністративна діяльність посідає перше місце тому, що вона є найбільш значною й великою за обсягом, в її реалізації задіяно більшість працівників органів внутрішніх справ.

Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи

Останніми роками, із прийняттям Конституції України нового імпульсу набула розбудова демократичної, правової держави, головним завданням і змістом діяльності якої є утвердження, забезпечення і захист прав та свобод людини і громадянина. Виконання цього завдання пов’язане із вирішенням ряду складних політичних, економічних, соціальних і правових проблем, оскільки реальний стан справ в державі і суспільстві ще далекий від вимог часу.

Адміністративне право України

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання курсу адміністративного права України. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ

Підготовлений відповідно до навчальної програш Академії та інститутів внутрішніх справ МВС України Матеріал викладений з урахуванням змін, які відбулися останнім часом у законодавстві України і відомчих нормативних актах, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ у цьому напрямку. Розкриваються конституційні основи, поняття і зміст громадського порядку і громадської безпеки, дається детальна характеристика правовідносин у названій сфері. Значне місце відводиться аналізу адміністративної діяльності міліції, вивченню її форм і методів, розкриттю завдань, функцій і організаційної будови різних ланок системи органів внутрішніх справ, які забезпечують правопорядок.

Адміністративна відповідальність в Україні

В посібнику розкриваються поняття, правові та фактичні підстави адміністративної відповідальності, види та загальні правила накладення адміністративних стягнень, розглядаються питання підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, провадження у справах про них: порядок порушення та розгляду справи, оскарження постанови і перегляду справи, а також виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. В додатках наведено матеріали, які стосуються реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні.

Административное право Украины

Изучение курса административного права имеет основополагающее значение для подготовки будущих юристов, поскольку этот курс, во-первых, принадлежит к циклу фундаментальных учебных дисциплин в программе юридического высшего образования; во-вторых, регулирует общественные отношения, возникающие в сфере государственного управления, которое осуществляется органами исполнительной власти, а в некоторых случаях — и другими государственными органами и органами местного самоуправления.

Міліція і населення – партнери

Методичний посібник присвячений проблемам основних умов ефективної взаємодії міліції з населенням. Це одне з перших видань, у якому зроблена спроба проаналізувати районний відділ як соціальну організацію, виділити основні етапи психологічного супроводу кадрової роботи, запропонувати тренінгову систему підвищення фахової комунікативної компетентності, що є основою для продуктивної партнерської взаємодії міліції з населенням. У методичному посібнику наводяться результати соціологічних і психологічних досліджень основних чинників успішної співпраці ОВС із громадськістю. Особлива увага приділяється проблемам довіри населення міліції, стратегії подачі інформації про діяльність міліції в ЗМІ. Посібник адресований працівникам практичних органів, викладачам юридичних, соціально-психологічних дисциплін, курсантам навчальних закладів МВС.