Другая правовая литература

Податкова система України

У книзі дається загальна характеристика податкової системи в Україні, розглядаються умови, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері оподаткування, найбільш характерні способи ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів, методи виявлення таких правопорушень та їх викриття, кваліфікація діянь правопорушників. Видання розраховане на працівників податкових адміністрацій, правоохоронних та інших контролюючих органів, юристів, економістів, бухгалтерів, викладачів і студентів юридичних та економічних навчальних закладів.

Банківська система України

Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці. У підручнику відповідно до навчальної програми курсу «Банківське право» викладено сутність і джерела банківського права, визначена правове становище Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносив та операцій з цінними паперами. Розглянуто основні положення банківського права провідних зарубіжних країн.

Всеобщая история государства и права

Наука истории возникает на самой заре цивилизации, чтобы сделаться неизменным спутником человека, его учителем, воспитателем, вдохновителем. Уже самые древние авторы стремились не только описать известные им факты истории, но и объяснить их. Вместе с тем история становилась орудием борьбы классов и партий. Историческое знание сделало огромные успехи в течение XVIII и особенно XIX веков. Многие выдающиеся умы нашли на этом поприще свое призвание и признание. Благодаря их трудам поднялись из забвения великие цивилизации Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима; встала во всем своем былом величии Киевская Русь и т. д.

Історія політичних і правових вчень

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с. В підручнику на конкретному історичному матеріалі висвітлюються закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людською думкою сутності держави і права. Значну увагу приділено з'ясуванню джерел політико-правової думки в Україні, особливостей П формування в контексті європейської цивілізації. Може використовуватися в навчальному процесі вищих навчальних закладів, що готують юристів.

Теория Государства и Права

Настоящее пособие подготовлено с учетом последних достижений в науке теории государства и права, содержит общие рекомендации по подготовке к государственному (выпускному) экзамену, необходимый перечень литературы и нормативного материала, контрольные вопросы и краткие ответы. Рассчитано не только на выпускников высших учебных заведений, а и на студентов, сдающих курсовой экзамен по теории государства и права, а также на поступающих в юридические вузы. Данное пособие также может быть использовано научными работниками, аспирантами и лицами, которые интересуются правом.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник

У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадянського суспільства і держави; форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права — нормі права, системі права і системі законодавства, право-творчості та правозастосуванню, правовідносинам, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава присвячена правовому статусу особи, народу, держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: романо-германського, англо-американського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиціймого (мусульманського й індуського, китайського та японського, африканського права).

Теория права: Учебное пособие

Теория права: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Харьков: Государственное специализированное издательство «Основа», 2003. – 128 с. Издание предназначено для полноценного овладения курсом теории государства и права, а именно теории права. Данное пособие будет подспорьем тем, кто только начинает изучать право, осваивает фундаментальный понятийный общеправовой аппарат. Автор акцентирует внимание на основных теоретических проблемах, имеющих большое практическое, прикладное значение. Материал учебного пособия изложен в соответствии с новейшими достижениями в общетеоретической юридической науке. Для курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и аспирантов юридических вузов и факультетов.

Історія органів внутрішніх справ. Науково-бібліографічний довідник

Історія органів внутрішніх справ. Науково-бібліографічний довідник. – Харків: Університет внутрішніх справ, 1999. Науково-бібліографічний довідник містить описи книг, статей з фондів ХДНБ ім.В.Г.Короленка, бібліотеки Університету внутрішніх справ та приватних зібрань українською, російською та іноземними мовами за період 1831-1999 р. Література систематизована за розділами виставки, а в середині розділів – за алфавітом авторів та назв. Бібліографічному описові передує шифр, за яким можна одержати ці видання в читальних залах ХДНБ ім.В.Г.Короленка або, бібліотеці УніВС, або замовити по міжбібліотечному абонементу. Довідник розрахований на викладачів, науковців, слухачів, курсантів, студентів юридичних та історичних вищих навчальних закладів, учнів спеціалізованих ліцеїв, практичних працівників правоохороних органів, широкого кола читачів.