Другая правовая литература

Кучерявенко Н. П. Налоговое право. Учебник

В данной работе рассматриваются методологические и прикладные проблемы налоювого права, особенности применения действующего налогового законодательства. Впервые, по сравнению с подобными изданиями, здесь выделены три раздела: История развития науки, Общая и Особенная часть. В ходе изложения предпринимается попытка сравнения, а подчас и детального анализа законодательства Украины, Российской Федерации и других юсударсгв ближнею и дальнего зарубежья. Отчасти анализируются проекты нормативных акюв. которые могут быть приняты в ближайшее время. Много внимания уделено рассмотрению проектов Налогового кодекса Российской Федерации и Украины. До вольно широко представлен обзор монографической и специальной литературы по данной проблеме: от изданий XIX века (Ф. Нитти, Д. Pay. И. Озеров, И. Тарасов, Д. Львов, В. Лебедев и др.) до самых последних, увидевших свет в 1996 году. Монографию характеризует использование обширною фактического материала. Публикация предназначена для преподавателей и студентов юридических и экономических учебных заведений, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть

В монографії, написаній доктором юридичних наук, народним депутатом України О.М. Бандуркою та доктором історичних наук В.А. Греченком досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна деної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку владних структур в незалежній Україні, історія політичних конфліктів між різними гілками влади у 1991-2000 рр., роль політичних партій та політичних еліт у творенні влади. Монографія може бути використана юристами, політологами, істориками при вивченні курсів “Теорія держави та права”, “Політологія”, “Історія України”, “Конституційне право України”, а також всім тим, хто цікавиться такою вічною проблемою, як проблема влади.

Основы права. Учебное пособие

Учебное пособие по Основам права включает программу курса, тезисы лекций, планы семинарских занятий, задания для контрольных работ и методические указания к их выполнению (для студентов заочной формы обучения), задания для самостоятельной работы студентов, примерный перечень тем рефератов, вопросы для итогового контроля знаний по дисциплине. Учебное пособие рекомендуется для студентов дневной и заочной формы обучения неюридических специальностей университета. Учебное пособие отпечатано на множительной технике, предоставленной безвозмездно экономико-правовому факультету консорциумом «Верховенство права» агентства США по международному развитию.

Наркотики - Особлива небезпека

Відомо, що виробництво, обіг, збут та вживання наркотиків утворюють проблему світового рівня, що на сьогодні загрожує особистості, а звідси – цілим народам і державам. Боротьба з цим соціальним злом потребує ефективних та скоординованих дій, оскільки разом з тероризмом, корупцією, воно гальмує розвиток особистості, прагнення до вдосконалення, розвитку і благополуччя. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу – від вивчення історії походження та розповсюдження наркотичних засобів до впливу цих речовин на мозок або центральну нервову систему, дослідження їх руйнівного характеру на особистість людини. За цих обставин ми нагадаємо, що спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН з всесвітньої проблеми наркотиків, яка відбулася 8–10 липня 1998 р., закликала держави та міжнародну спільноту до співробітництва і нарощуванню зусиль по боротьбі з попитом, виробництвом та незаконним обігом наркотиків та зв’язаної з ними організованою злочинністю.