Конституционное право

Органи державної влади України

У монографії досліджуються проблеми загальної теорії державної влади — поняття, принципи, функції, механізм здійснення державної влади, її гарантії та проблеми теорії і практики організації і здійснення окремих видів державної влади: законодавчої, виконавчої і судової. Найбільша увага приділяється проблемам органів законодавчої влади в механізмі здійснення державної влади та проблемам органів виконавчої і судової влади, їх структури, функцій та форм діяльності, здійсненню парламентської, адміністративної і судової реформ.

Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика. Монографія.

В монографии с учетом современной правовой теории интерпретационной деятельности даются теория и практика толкования Конституции и законов Украины Конституционным Судом» иными субъектами права, рассматриваются виды, принципы, способы, пределы, стадии, процедуры, акты толкования Конституции и законов органом конституционной юрисдикции, иными субъектами; анализируются соотношение и взаимосвязь официального и компетентного неофициального, в том. числе доктринального толкования, факторы, влияющие на направленность и качество интерпретационной деятельности Конституционного Суда и иных субъектов права.

Основи конституційної юриспруденції

Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті, чинної Конституції України 1996 року та відповідного міжнародного та іноземного досвіду. Розглядаються питання співвідношення позитивного з природним правом, аналізуються природно-правові основи конституційного права, межі припустимості застосування природного права при здійсненні конституційного судочинства, аналізується концепція «належної правової процедури» верховенства права, правової держави, конституціоналізму.

Правова держава в контексті новітнього українського досвіду

Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К. : Парламентське видво, 1999. - 248 с. ISBN 966-7288-89-7 Монографія присвячена пошуку шляхів гарантування правового характеру держави і державної влади, захисту прав і свобод людини і громадянина в сучасних умовах становлення незалежної Української держави. В монографії комплексно проаналізовано поняття «правова держава» на основі авторського підходу до праворозуміння, а також досліджено рівень реалізації принципів правової держави у законодавчій діяльності, сфері виконавчої влади та правосуддя. Розрахована на науковців, практиків-юристів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників політичних партій та громадських організацій, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами правової науки і державотворення.

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Підручник

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 У пудручнику систематично викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються поняття державного будівництва і місцевого самоврядування як науки, її система та місце серед юридичних наук, основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Аналізуються принципи організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія з правоохоронними органами, об’єднаннями громадян і трудовими колективами. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду. П. Кислий, Ч. Звайз

Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохоченні народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр проблем, пов'язаних із практичною діяльністю парламенту, який є гарантом демократичного устрою держави. Призначена для студентів гуманітарних вузів, аспірантів, наукових працівників, працівників державного управління, народних депутатів, їх помічників, а також виборців.

Права жінок: Зміст, стан та перспективи розвитку. К.Б. Левченко

Книга присвячена аналізу міжнародних документів з прав жінок, можливостей та практики їх застосування в незалежній Україні, а також виявлення протиріч між положеннями міжнародних документів щодо прав жінок та реаліями українського суспільства. Вивчення проблеми прав жінок не тільки дає можливість глибше зрозуміти сучасних жінок, але й дозволяє оцінити здатність нашого суспільства до оновлення, модернізації – переходу від традиційного устрою до сучасного, в якому права жінок як невід’ємна складова частина прав людини – один з головних параметрів модернізації.

Лозбинев В.В. Федеральный Конституционный закон "О чрезвычайном положении": Комментарий.

В настоящей работе последовательно комментируются статьи Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении". Комментарии разъясняют содержание статей этого Федерального конституционного закона, анализируют вводимые им новеллы российского законодательства в рассматриваемой сфере. Для этого широко использованы положения международно-правовых актов, нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих, в частности, меры по защите прав и законных интересов граждан в кризисных ситуациях, компетенцию органов государственной власти и их должностных лиц по применению этих мер. Проанализирована практика введения чрезвычайного положения в новейшей истории Российской Федерации.